Kategorie

Producenci

Pilot wycieczek

 

Pilot wycieczek

to zawód w branży turystycznej.

Do zdań pilota wycieczek należy:
- czuwanie, w imieniu organizatora turystyki, nad sposobem świadczenia usług na rzecz Klientów,
- przyjmowanie od nich zgłoszeń dotyczących związanych z tym uchybień,
- sprawowanie nad Klientami opieki w zakresie wynikającym z umowy,
- wskazywanie lokalnych atrakcji oraz przekazywanie podstawowych informacji dotyczących odwiedzanego kraju i miejsca.

Pilotem wycieczek może być osoba, która:
- ukończyła 18 lat,
- nie była karana za przestępstwa umyślne lub inne popełnione w związku z wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek,
- posiada wykształcenie min. średnie.
Do końca 2013 r. obowiązywały jeszcze 2 dodatkowe wymagania: należało skończyć kurs dla kandydatów na pilotów wycieczek i zdać egzamin przeprowadzany przez komisje przy urzędach marszałkowskich. W związku z tzw. ustawą deregulacyjną wymóg ukończenia szkolenia i zdania egzaminu został zniesiony.

Kursy dla kandydatów na pilotów wycieczek są dobrowolne; skierowane do osób, które chcą zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu. Na rynku jest wielu organizatorów kursów dla kandydatów na pilotów wycieczek. Każdy z nich może prowadzić szkolenie według swojego programu.

Uprawnienia pilota wycieczek w Polsce Od początku 2014 roku, w związku z tzw. ustawą deregulacyjną, na polskim rynku turystycznym nie ma prawnego obowiązku uzyskania licencji pilota wycieczek ani przewodnika miejskiego lub terenowego. Rynek pracy pilotów i przewodników jest wolny od regulacji urzędowych – nie ma państwowych egzaminów ani obowiązkowych kursów, a biura podróży mogą zatrudniać jako pilota i przewodnika każdą zainteresowaną taką pracą osobę. Do końca 2013 roku uprawnienia pilota wycieczek uzyskać można było na kursie zawodowym zakończonym egzaminem przed właściwą terytorialnie komisją egzaminacyjną powoływaną przez marszałków województw. Obecnie osoby dopiero rozpoczynające pracę w zawodzie i chcące potwierdzić swoje kwalifikacje mogą przystąpić do egzaminu certyfikującego dla kandydatów na pilotów wycieczek prowadzonego przez organizacje branżowe. Egzamin składa się z testu wiedzy, rozmowy z klientem, wygłoszenia komunikatu, poprowadzenia odcinka trasy pieszej i autokarowej. Osoby, które zdadzą egzamin otrzymują certyfikat kompetencji zawodowych i identyfikator pilota wycieczek.

Znajomość języków obcych Organizator turystyki organizujący wycieczki za granicą jest obowiązany zapewnić opiekę pilota wycieczek posiadającego znajomość języka powszechnie znanego w kraju odwiedzanym lub języka uzgodnionego z kontrahentem zagranicznym. Znajomość języka obcego dokumentuje się dyplomem ukończenia studiów filologicznych, nauczycielskiego kolegium języków obcych, świadectwem ukończenia szkoły z obcym językiem wykładowym za granicą lub dokumentem poświadczającym znajomość języka obcego na poziomie biegłości B2 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.